privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van Verb(l)ind VZW, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 32, 3010 Kessel-Lo, België, ondernemingsnummer 0745.366.410, e- mail: info@verblind.be (hierna “Verb(l)ind”).

1.2 Verb(l)ind wenst naar aanleiding van de maatschappelijke en individuele uitdagingen met betrekking tot eenzaamheid, ontmoeting te cultiveren. Naast sensibiliseren, inspireren, interveniëren en stimuleren behoren ook onderzoek met betrekking tot eenzaamheid en ontmoeting en impactmeting tot de doelstellingen. Bovendien wenst Verb(l)ind ook reeds bestaande initiatieven in deze context te valoriseren, te waarderen en te ondersteunen. Naast de ondersteuning en facilitering van goede praktijken wenst Verb(l)ind ook nieuwe praktijken te creëren, te testen en te delen.

1.3 Verb(l)ind treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer je jouw persoonsgegevens meedeelt of persoonsgegevens meedeelt die op iemand anders betrekking hebben (bv. via e-mail, telefoon of persoonlijk contact) (“Persoonsgegevens”).

1.4 Deze privacyverklaring wordt elektronisch ter beschikking gesteld en is steeds te raadplegen onder de rubriek ‘Privacyverklaring’ op de website van Verb(l)ind: www.verblind.be (“Website”).

1.5 Met deze privacyverklaring informeert Verb(l)ind elke persoon waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt. Deze privacyverklaring, kan op elk moment door Verb(l)ind worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de Website en automatisch op die datum van kracht worden.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:

(i) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

(ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

(iii) alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens, (samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 Verb(l)ind verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:

(i) haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2;

(ii) directe marketing aangaande haar activiteiten, zoals nieuwsbrieven, e-mails, uitnodigingen op conferenties, tentoonstellingen, seminaries, workshops, het blind dineren en andere informatie die nuttig kan zijn voor de bestemmeling;

(iii) het aanmaken van een ledenbestand en om hierover informatie te verzamelen;

(iv) de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van Verb(l)ind voor de uitvoering van de voorgaande punten;

(v) het naleven van toepasselijke regelgeving; (hierna samen of individueel het “Doel”).

4. Rechtsgronden en toepasselijkheid

4.1 Verb(l)ind heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens:

(i) een overeenkomst die je bent aangegaan met Verb(l)ind;

(ii) de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door jou of namens jou voor de betrokkene werd gegeven aan Verb(l)ind, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, mondeling; en/of

(iii) een wettelijke verplichting; en/of

(iv) een gerechtvaardigd belang van Verb(l)ind.

5. Persoonsgegevens

5.1 Verb(l)ind kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die:

(i) nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, bankrekeningnummer, en andere informatie die aan Verb(l)ind wordt bezorgd;

(ii) verzameld is in het kader van de activiteiten van Verb(l)ind zoals bepaald in artikel 1.2.

6. Doorgifte aan derden

6.1 Verb(l)ind kan de Persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het hosten van de Website, andere ICT doeleinden).

6.2 Verb(l)ind garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in artikel 6.1, tenzij:

(i) er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;

(ii) Verb(l)ind hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

6.3 De derden aan wie Verb(l)ind op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, zijn binnen of buiten de Europese Unie gevestigd. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. Verb(l)ind is in het kader van de doorgifte van Persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door derden, anderen dan de verwerkers voor Verb(l)ind.

7. Duurtijd verwerking

Verb(l)ind slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken. Indien het Doel is bereikt, zal zij de Persoonsgegevens wissen.

8. Rechten

8.1 De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:

(i) op inzage en kopie hiervan;

(ii)om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;

(iii) te laten wissen voor zover:

a. deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;

b. de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de
verwerking van de Persoonsgegevens;

c. er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;

d. de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;

e. er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;

(iv) om de verwerking van Persoonsgegevens te laten beperken;

(v) om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;

(vi) op bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing. Iedereen kan steeds en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing. Dit betekent o.m. dat men zich steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, mailings of gepersonaliseerde advertenties en Verb(l)ind deze vervolgens niet meer mag sturen;

(vii) om de toestemming op basis waarvan Verb(l)ind gerechtigd is deze te verwerken, in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

(viii) om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be )

8.2 Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen kan je een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag richten per e-mail aan Verb(l)ind op: info@verblind.be.

8.3 De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving.

9. Opslag en beveiliging

9.1 De Persoonsgegevens blijven in principe bewaard bij Verb(l)ind.

9.2 De door jou bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet. Verb(l)ind
verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

9.3 Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die jij of de betrokkene zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Verb(l)ind kan worden verhaald.

9.4 Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Verb(l)ind hiervan in kennis te stellen via e-mail op: info@verblind.be.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Verb(l)ind kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de
verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Verb(l)ind. In geen geval kan Verb(l)ind aansprakelijk worden gesteld

(i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden, anderen dan de verwerkers van Verb(l)ind.

10.2 Verb(l)ind is vrijgesteld van aansprakelijkheid indien bewezen wordt dat Verb(l)ind op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit.

11. Splitsbaarheid

11.1 Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht,
zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.

11.2 Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet- afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Je gaat akkoord dat alle zaken tussen jou en Verb(l)ind in verband met Persoonsgegevens en andere privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgisch recht.

12.2 Elk geschil in verband met Persoonsgegevens en andere privacy-aangelegenheden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.